Đặc điểm pháp lý của công ty cổ phần

Các loại hình doanh nghiệp cơ bảnChứng khoán

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp phổ biến có quy mô vốn lớn hơn so công ty TNHH. Công ty phải có ít nhất ba cổ đông và không giới hạn về mặt số lượng. Cổ động chịu trách nhiệm về nợ của công ty trong phạm vi vốn đã góp. Vốn đã góp sẽ trở thành vốn điều lệ của công ty, số vốn này được chia thành nhiều phần bằng nhau, được gọi là cổ phần còn trên thị trường chứng khoán gọi là cổ phiếu.

Đặc điểm cơ bản của công ty cổ phần 

 • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
 • Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;
 • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác.
 • Công ty cổ phần có tên riêng, có tài sản, trụ sở giao dịch ổn định.
 • Công ty cổ phần được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện hoạt động kinh doanh.
 • Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Công ty được quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn trong công chúng.

Các loại cổ phần trong công ty cổ phần 

Cổ phần phổ thông 

Bắt buộc phải có

Cổ phần ưu đãi

Có thể có hoặc không gồm có cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi hoàn lại, cổ phần ưu đãi cổ tức và cổ phần ưu đãi khác do điều lệ công ty quy định.

 • Cổ phần ưu đãi biểu quyết được hiểu là loại cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông. Một cổ phần ưu đãi biểu quyết có số phiếu biểu quyết nhiều hơn một phiếu biểu quyết. Số phiếu biểu quyết cụ thể do điều lệ công ty quy định.
 • Cổ phần ưu đãi cổ tức là loại cổ phần được trả cổ tức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hàng năm. Người nắm giữ cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông, không có quyền biểu quyết, không có quyền đề cử người vào Hội đồng quản tị, Ban kiểm soát
 • Cổ phần ưu đãi hoàn lại là loại cổ phần được công ty hoàn  lại vốn góp bất cứ khi nào theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại. Người sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại không có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông, không có quyền biểu quyết, không có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị và ban kiểm soát.

III. Tư cách pháp nhân của công ty cổ phần 

Pháp nhân là một chủ thể quan hệ pháp luật dân sự, khác với cá nhân là một con người, một cá nhân riêng biệt, pháp nhân là một tổ chức bất kì mà chỉ là những tổ chức có đủ các điều kiện do pháp luật quy định. 

Tư cách pháp nhân của công ty cổ phần sẽ bắt đầu kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Công ty cổ phần đáp ứng đủ 4 điều kiện của pháp nhân là:

 • Được thành lập hợp pháp, tiến hành làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp
 • Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ, bộ máy chặt chẽ với với quy chế làm việc rõ ràng;
 • Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và chịu trách nhiệm bằng tài sản đó. Có sự phân định rõ ràng giữa tài sản của cổ đông với tài sản của công ty;
 • Nhân danh mình tham gia vào các quan hệ pháp luật một cách độc lập. Người đại diện công ty cổ phần ký trong hợp đồng, tham gia giao dịch với tư cách nhân danh công ty, vì lợi ích công ty.

IV. Huy động vốn trong công ty cổ phần 

Trong kinh doanh, vốn là một vấn đề quan trong quyết định tới phương thức hoạt động cũng như thành công của dự án. So với các loại hình công ty như: công ty tư nhân, công ty hợp danh, công ty TNHH thì công ty cổ phần có nhiều phương thức huy động vốn hơn. Hình thức huy động vốn được diễn ra ở nhiều hình thức khác nhau như: 

 • Phát hành cổ phiếu, trong đó sẽ có cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi để tăng vốn điều lệ.
 • Phát hành trái phiếu, trong đó sẽ có trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu đảm bảm, trái phiếu không đảm bảo.
 • Các khoản tài trợ của công ty. 

Phần vốn góp của cổ đông được thể hiện dưới hình thức cổ phiếu. Các cổ phiếu do công ty phát hành là một loại hàng hóa – giấy tờ có giá. Người có cổ phiếu có thể tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. Nhưng trong 3 năm đầu khi công ty thành lập, các hoạt động chuyển nhường cần thông qua HĐCĐ. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.