Tư vấn niêm yết – Tư vấn lên sàn chứng khoán

Chứng khoánDịch vụ tài chính

Lên sàn chứng khoán là sau quá trình cổ phần hóa hoặc trở thành công ty đại chúng. Doanh nghiệp gửi đăng ký niêm yết lên sở giao dịch chứng khoán. Yêu cầu sẽ được chấp nhận, nếu công ty phát hành đảm bảo đầy đủ các điều kiện mà SGDCK đặt ra. 

Lợi ích khi lên sàn chứng khoán

Tùy vào giá trị quản lý niêm yết hàng năm cũng như bản báo cáo tài chính, công ty sẽ đủ điều kiện để tham gia vào các sàn HSX, HNX, UPCOM. Sau khi niêm yết thành công, công ty có thể tập trung quảng bá hình ảnh, thương hiệu tới khách hàng, nhà đầu tư. Đặc biệt là có thể gia tăng vốn dài hạn, tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu từ các hoạt động sản xuất – kinh doanh tốt. 

Quy trình lên sàn chứng khoán

Đây là thủ tục cho phép một công ty phát hành cổ phiếu lên sở giao dịch chứng khoán, dựa trên tính minh bạch trong hoạt động tài chính. 

Quy trình sẽ gồm 3 bước

Bước 1: Tổ chức đăng ký niêm yết chứng khoán nộp hồ sơ đăng ký niêm yết lên Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK).

Bước 2: SGDCK tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính của các ngày làm việc, kiểm tra, thẩm định hồ sơ. SGDCK gửi công văn cho công ty yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ (nếu cần).

Bước 3: SGDCK cấp Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết và công bố thông tin trên các phương tiện công bố thông tin của SGDCK. Trường hợp từ chối, SGDCK phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thực hiện 

Nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp tại SGDCK hoặc qua đường bưu điện

Trả kết quả: Đơn vị đăng ký sẽ nhận trực tiếp tại SGDCK hoặc gửi trả qua đường bưu điện.

Hồ sơ đăng ký niêm yết

a) Bản đăng ký niêm yết;

b) Bản chính Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết cổ phiếu hoặc quyết định phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về Đề án cổ phần hóa (trong trường hợp niêm yết cổ phiếu của doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa);

c) Sổ đăng ký cổ đông của tổ chức đăng ký niêm yết được lập trong thời hạn một tháng trước thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết; kèm theo danh sách cổ đông lớn, người nội bộ, cổ đông chiến lược, người được ủy quyền công bố thông tin và nhóm người có liên quan của người nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin (số lượng, tỷ lệ nắm giữ, thời gian bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có));

d) Bản cáo bạch;

đ) Cam kết của cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng và cam kết của cổ đông lớn là người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) và Kế toán trưởng của công ty nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian sáu (06) tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian sáu (06) tháng tiếp theo;

e) Hợp đồng tư vấn niêm yết (nếu có);

g) Giấy cam kết hạn chế tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài theo quy định của pháp luật đối với lĩnh vực kinh doanh đặc thù (nếu có);

h) Danh sách những người có liên quan đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng;

i) Giấy chứng nhận của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán về việc cổ phiếu của tổ chức đó đã đăng ký, lưu ký tập trung;

k) Văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng cổ phần.

Thời gian ra quyết đinh: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện: Công ty hợp nhất đăng ký niêm yết cổ phiếu.

Cơ quan thực hiện: Sở giao dịch chứng khoán.

Kết quả thực hiện

 • Quyết định chấp thuận niêm yết chứng khoán và công bố thông tin trên các phương tiện công bố thông tin của SGDCK.
 • Văn bản từ chối và nêu rõ lý do.

Phí, lệ phí: Đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ theo quy định tại Thông tư số 241/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính:

-​ Giá dịch vụ đăng ký niêm yết lần đầu: 10 triệu đồng/công ty niêm yết.

-​ Giá dịch vụ thay đổi đăng ký niêm yết: 5 triệu đồng/lần thay đổi đăng ký niêm yết

-​ Giá dịch vụ quản lý niêm yết hàng năm:

+ Niêm yết dưới 100 tỷ đồng: 15 triệu đồng

+ Niêm yết từ 100 tỷ đồng đến dưới 500 tỷ đồng: 20 triệu đồng

+ Niêm yết từ 500 tỷ đồng trở lên: 20 triệu đồng + 0,001%/ giá trị niêm yết nhưng không vượt quá 50 triệu đồng

Tên mẫu đơn, tờ khai

-​ Giấy đề nghị đăng ký niêm yết: Phụ lục 1(a) (ban hành kèm theo Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015).

-​ Bản cáo bạch: Phụ lục 2 (ban hành kèm theo Thông tư số 29/2017/TT-BTC ngày 12/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 202/2015/TT-BTC).

Lưu ý

Khi thẩm định sơ bộ, sở giao dịch thường chú trọng đến các vấn đề sau:

 • Các điều khoản thành lập công ty, công ty con và các chi nhánh (nếu có). Tổ chức nội bộ, việc nắm giữ chứng khoán, tham gia chia lợi nhuận, quyền lợi của hội đồng quản trị, ban giám đốc và của các cổ đông chính.
 • Các vấn đề về nợ (phải thu, phải trả), việc kiện tụng chưa hoàn thành và ảnh hưởng của nó tới công ty (nếu có).
 • Khả năng sản xuất kinh doanh, đầu tư của công ty và các tác động của chính sách thu nhập, phân phối thu nhập trong tương lai.
 • Mức độ minh bạch của công ty thông qua các bản báo cáo về hoạt động của công ty.

Yêu cầu điều kiện:

* Trường hợp công ty hợp nhất từ các công ty bị hợp nhất đều chưa niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, phải đáp ứng điều kiện:

–  Là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 120 tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

Có ít nhất 02 năm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần tính đến thời điểm đăng ký niêm yết (ngoại trừ doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa gắn với niêm yết); tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm gần nhất tối thiểu là 5% và hoạt động kinh doanh của hai năm liền trước năm đăng ký niêm yết phải có lãi; không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 01 năm; không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký niêm yết; tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán báo cáo tài chính;

– Công khai mọi khoản nợ đối với công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng, cổ đông lớn và những người có liên quan;

– Tối thiểu 20% cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty do ít nhất ba trăm (300) cổ đông không phải cổ đông lớn nắm giữ, trừ trường hợp doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

– Cổ đông là cá nhân, tổ chức có đại diện sở hữu là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) và Kế toán trưởng của công ty; cổ đông lớn là người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) và Kế toán trưởng của công ty phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 06 tháng tiếp theo, không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do các cá nhân trên đại diện nắm giữ;

– Có hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu hợp lệ theo quy định.

* Trường hợp công ty hợp nhất từ các công ty đều chưa niêm yết trên cả hai Sở giao dịch chứng khoán đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, phải đáp ứng điều kiện:

– Là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 30 tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

Có ít nhất 01 năm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần tính đến thời điểm đăng ký niêm yết (ngoại trừ doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa gắn với niêm yết); tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm liền trước năm đăng ký niêm yết tối thiểu là 5%; không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 01 năm, không có lỗ lũy kế tính đến thời điểm đăng ký niêm yết; tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán báo cáo tài chính;

– Tối thiểu 15% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty do ít nhất 100 cổ đông không phải cổ đông lớn nắm giữ, trừ trường hợp doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

– Cổ đông là cá nhân, tổ chức có đại diện sở hữu là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) và Kế toán trưởng của công ty; cổ đông lớn là người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) và Kế toán trưởng của công ty phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 06 tháng tiếp theo, không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do các cá nhân trên đại diện nắm giữ;

– Có hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu hợp lệ theo quy định.

Các dịch vụ AriaBui tư vấn về thị trường chứng khoán (HỢP TÁC VỚI CTCK)

1. Tư vấn thoái phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (Công ty cổ phần, Công ty TNHH):

 • Xây dựng lộ trình tổng thể quá trình về thoái vốn;
 • Xây dựng phương án thoái vốn trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
 • Hỗ trợ giải trình về phương án thoái vốn với cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (nếu có)
 • Tư vấn xây dựng hồ sơ thoái vốn trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 • Tư vấn thực hiện bán đấu giá cổ phần theo phương án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
 • Thực hiện thủ tục và các công việc liên quan tới việc tổ chức bán đấu giá cổ phần.

2. Tư vấn cổ phần hoá

 • Xây dựng lộ trình tổng quát quá trình cổ phần hóa;
 • Phối hợp cùng Doanh nghiệp phổ biến chủ trương, chính sách cho người lao động khi doanh nghiệp cổ phần hóa, tư vấn và phối hợp lập phương án sắp xếp lao động khi cổ phần hóa;
 • Phối hợp với Doanh nghiệp xây dựng Dự thảo phương án cổ phần hóa, Phương án vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ theo yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
 • Phối hợp cùng doanh nghiệp xây dựng Phương án sản xuất kinh doanh trong 3 – 5 năm tiếp theo sau khi chuyển đổi sang Công ty cổ phần;
 • Xây dựng dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần;
 • Phối hợp Doanh nghiệp tổ chức Đại hội công nhân viên chức bất thường để lấy ý kiến về phương án cổ phần hoá và chỉnh sửa hoàn thiện phương án cổ phần hoá để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 • Tổ chức bán cổ phần theo Phương án cổ phần hóa đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 • Tổ chức đại hội đồng cổ đông thành lập.
 • Tư vấn thủ tục đăng ký kinh doanh hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần.

3. Tư vấn xác định giá trị cổ phần

 • Phân tích, đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô và ngành kinh doanh của Công ty;
 • Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty;
 • Đánh giá và dự báo khả năng tăng trưởng Công ty;
 • Tư vấn lựa chọn phương pháp định giá và mô hình định giá phù hợp;
 • Xây dựng báo cáo định giá cổ phần Công ty theo phương pháp phù hợp.

4. Tư vấn tổ chức bán đấu giá cổ phần

 • Tư vấn trình tự và lộ trình bán đấu giá cổ phần.
 • Xây dựng Bản công bố thông tin về doanh nghiệp có cổ phần được bán đấu giá để công bố cho các nhà đầu tư tham dự đấu giá.
 • Thực hiện các thủ tục để tổ chức bán đấu giá cổ phần.

5. Tư vấn phát hành chứng khoán ra công chúng (cổ phiếu & trái phiếu)

 •  Rà soát tình hình tài chính hiện tại của Doanh nghiệp để đưa ra ý kiến tư vấn pháp lý về phương án phát hành chứng khoán ra công chúng;
 •  Tư vấn xây dựng lộ trình phát hành chứng khoán ra công chúng;
 •  Tư vấn soạn thảo tài liệu xin ý kiến Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị về việc phát hành;
 •  Phối hợp Doanh nghiệp xây dựng hồ sơ phát hành trình UBCKNN xin cấp phép.
 •  Phân phối chứng khoán theo phương án phát hành được UBCKNN chấp thuận.
 •  Thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (nếu có);
 •  Thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu của Công ty trên hệ thống giao dịch Upcom của Sở GDCK hoặc hệ thống niêm yết của HNX/HOSE (nếu có).

6. Tư vấn phát hành chứng khoán riêng lẻ (cổ phiếu & trái phiếu)

 •  Rà soát, đánh giá điều kiện chào bán chứng khoán riêng lẻ của Doanh nghiệp, đưa ra ý kiến tư vấn pháp lý về phương án phát hành của doanh nghiệp.
 •  Tư vấn xây dựng phương án phát hành và phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành;
 •  Tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan: chỉnh sửa điều lệ Công ty, tổ chức Đại hội đồng cổ đông xin ý kiến về đợt phát hành;
 •  Tư vấn xây dựng Bản giới thiệu cơ hội đầu tư;
 •  Hỗ trợ hồ sơ xin phép cơ quan có thẩm quyền chấp thuận phương án phát hành của Doanh nghiệp;
 •  Hỗ trợ phân phối chứng khoán phát hành thêm;
 •  Thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (nếu có);
 •  Thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu của Công ty trên hệ thống giao dịch Upcom của Sở GDCK hoặc hệ thống niêm yết của HNX/HOSE (nếu có).

7. Tư vấn đăng ký niêm yết và đăng ký giao dịch

 •  Rà soát điều kiện niêm yết/đăng ký giao dịch và đưa ra ý kiến tư vấn pháp lý liên quan đến việc niêm yết/đăng ký giao dịch của doanh nghiệp.
 •  Tư vấn lộ trình thích hợp để đăng ký niêm yết cổ phiếu/đăng ký giao dịch phù hợp cho từng đối tượng doanh nghiệp;
 •  Tư vấn chỉnh sửa điều lệ hoạt động của DN phù hợp với Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán (đối với các Doanh nghiệp đăng ký niêm yết);
 •  Lập và nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (trường hợp công ty chưa đăng ký hồ sơ công ty đại chúng với UBCKNN);
 •  Lập và nộp hồ sơ lưu ký tập trung cổ phiếu của doanh nghiệp tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) (trường hợp công ty chưa đăng ký lưu ký cổ phiếu tại VSD);
 •  Lập và nộp hồ sơ đăng ký niêm yết/đăng ký giao dịch tại Sở Giao dich Chứng khoán, theo dõi tiến trình, bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ theo yêu cầu của Sở giao dịch chứng khoán;
 •  Hỗ trợ doanh nghiệp sau niêm yết/đăng ký giao dịch về các thủ tục lưu ký cổ phiếu của các cổ đông, hỗ trợ giao dịch cổ phiếu, tư vấn hỗ trợ công bố thông tin theo quy định.

8. Tư vấn trình tự, thủ tục các nghiệp vụ liên quan tới thị trường chứng khoán

 •  Tư vấn lưu ký chứng khoán:
 •  Tư vấn chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và các thủ tục liên quan VSD.
 •  Tư vấn Mua Bán sáp nhập doanh nghiệp, Hợp tác đầu tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.